Visselblåsning

Välkommen till Olofsfors visselblåsarfunktion

Olofsfors AB värnar om en sund arbetsmiljö och ett transparant företagsklimat. Det är därför viktigt för oss att misstänkta allvarliga oegentligheter som kan skada våra anställa eller vår verksamhet uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi uppmuntrar därför den som misstänker att det finns allvarliga missförhållanden inom Olofsfors AB att anmäla det via vår visselblåsarfunktion Puls+.

Syfte

Syftet med visselblåsarfunktionen är att underlätta rapportering av allvarliga missförhållanden på ett säkert sätt.

Anonymitet

Som visselblåsare kan du alltid välja att vara anonym och alla ärenden hanteras konfidentiellt via Puls+ visselblåsarfunktion.

Vem kan rapportera

En anmälan genom visselblåsning kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar vår organisation eller är yrkesmässigt verksamma i den. Detta inbegriper styrelsemedlemmar, aktieägare som arbetar i verksamheten, alla anställda (tillsvidareanställda, provanställda, visstidsanställda, heltids- och deltidsanställda), konsulter, praktikanter, volontärer och inhyrd personal (bemanningspersonal).

Vad kan rapporteras

En visselblåsarfunktion är avsedd att varna för och hantera allvarliga risker och oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Ärenden som rapporteras kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel följande:

 • Korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier och intressekonflikter.
 • Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel arbetsmiljö, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen.
 • Miljöbrott.
 • Integritetsbrott, som till exempel felaktig användning av personuppgifter.
 • Transportsäkerhet
 • Nätverks- och informationssäkerhet

En anmälan via visselblåsarfunktionen ska grunda sig i konkreta misstankar. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Anmälningar får inte heller enbart grunda sig på rykten eller hörsägen.

Det finns begränsningar i lag vad som får rapporteras. Visselblåsarfunktionen omfattar till exempel inte missnöje på arbetsplatsen, hur verksamheten bedrivs, ledarskap, lön eller andra personalärenden, alkohol- och drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälans och via Olofsfors AB:s ordinarie rapporteringsvägar.

Din rapport bör innehålla följande information

 • Vilken typ av missförhållande du vill rapportera
 • Var händelsen har inträffat
 • När det hände. Ange gärna datum och klockslag om det är något som har hänt vid upprepade tillfällen.
 • Eventuell dokumentation alternativt hänvisning till dokumentation om du själv inte har tillgång till den. Ange då vilken typ av dokumentation det rör sig om samt var den finns.
 • Information om andra åtgärder som du eventuellt har vidtagit i samband med händelsen.

Du ska endast skicka in personuppgifter om det har en avgörande betydelse för rapporten. Om det finns sådana uppgifter i rapporten som saknar betydelse för ärendet så kan uppgifterna raderas utan att du informeras.

Så här fungerar ärendehanteringen

Inkomna ärenden hanteras omgående. Alla anmälningar bekräftas med ett unikt ärende -id och ett lösenord som används för att logga in och följa ärendet samt få återkoppling. Beroende på ärendets art så inleds en utredning internt eller externt. Endast utsedd administratör på Olofsfors AB har befogenhet att hantera visselblåsarärenden. Inom 3 månader från att anmälan har registrerats ges återkoppling kring bedömning och vidtagna åtgärder.

Skicka in en anmälan