Tavla_swe.jpg

Kvalitet och miljö

Kvalitet

Varje minut våra kunders maskiner är igång sätts våra produkter på hårda prov. För kunden innebär varje stilleståndstimme förlorade intäkter.

Därför är de flesta kloka nog att välja utrustning med omsorg. För dem är endast det bästa gott nog. Det är där Olofsfors kommer in i bilden. Kvalitet är och förblir ett nyckelbegrepp för oss.

Vi är ISO 9001-certifierade sedan 1997 och vår kvalitetsmålsättning är väl förankrad på varje avdelning i företaget.

Som marknadsledande inom våra produktområden får vi, med all rätt, en extra press på oss. Vår totalkvalitet måste helt enkelt uppfattas som branschens bästa. Något annat accepteras inte.

Alla i företaget har full förståelse för vikten av en god totalkvalitet. Dels för att den är en nödvändig förutsättning för att skapa nöjda kunder och dels för att skapa högre effektivitet och ökad konkurrenskraft. Både för oss och för våra kunder.

 

ISO 9001  ISO 14001

Miljö

Miljöfrågor är ett känsligt kapitel. Många påstår att man producerar miljövänliga produkter, men vi har svårt att se någon produkt som direkt är miljövänlig. Däremot ligger begreppet miljöanpassad betydligt närmare sanningen i många fall.

Allt miljöarbete börjar på hemmaplan. Hos Olofsfors är miljöarbetet prioriterat som en av de viktigaste verksamheterna i företaget. Det står inskrivet i vår miljöpolicy.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan september 2002. Personalen utbildas och motiveras kontinuerligt att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Arbetet i alla processer bedrivs så att största möjliga miljöhänsyn säkerställs. Exempelvis väljs alltid miljöanpassat och återvinningsbart material vid produktutveckling och tillverkning av våra produkter. Produkterna ska dessutom inte vara miljöstörande när de tillverkas, används eller blir avfall.

Grundtanken i vår miljöpolicy är att vi med god marginal ska leva upp till de miljöföreskrifter, lagar och krav som ställs på oss.

ECO-Track är ett lysande exempel på hur vårt miljötänkande fått respons bland våra kunder. Idag är den typen av skonsamma skogsmaskinsband den klart mest efterfrågade och en starkt bidragande orsak till vår starka ställning på marknaden.

På vägstålssidan har vi lyckats konstruera produkter som sänker drivmedelsförbrukningen högst väsentligt. Våra produkter bidrar också till minskad saltanvändning på våra vägar.

Vi ser miljöarbetet som en ständigt pågående process mot ett alltmer miljöanpassat beteende. Vi har kommit en god bit på väg, och insatserna kommer att fortsätta. 

 

Verksamhetssystemets omfattning

Olofsfors AB:s verksamhetssystem inkluderar kvalitets- och miljöledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Verksamhetssystemet omfattar Olofsfors AB:s hela verksamhet som aktiviteter, produkter, tjänster och organisation. Systemet hanterar såväl externa som interna kvalitets- och miljöfrågor, våra bindande krav samt intressenters väsentliga krav.